Domakonda…glamour of past

కామారెడ్డి వెళుతున్న సమయంలో ఒకసారి, మేము Domakonda అంతటా వచ్చింది. స్థానంలో దురదృష్టవశాత్తు సమాన యజమానులుగా చెప్పుకునే నలుగురు తోబుట్టువులతో కారణంగా చట్టపరమైన సమస్యలు కింద ఇది ఒక చిన్న కానీ అందమైన ప్రదేశం ఉంది. స్థలం విషయం యొక్క వారసత్వం హోటల్ రకమైన లోకి మార్చబడుతోంది. స్థలం నిర్మాణం తెలుగు మరియు ఇటాలియన్ శైలి రెండు స్ఫూర్తి పొందాయి.రాజభవనం అలంకరణ విలక్షణ ఇటాలియన్ శైలి శిల్పాలు మరియు అన్ని లో జరుగుతుంది. అంతర్గత బెల్జియన్ అద్దాలు, ఇటాలియన్ ఫర్నిచర్ అలంకరించబడ్డాయి మరియు నాకు దాని అన్ని రాజ కుటుంబం సంరక్షించబడిన, పురాతన నమ్మకం ఉంది. సమయం ముగిసిపోయింది అదే అసలు లైన్ పునరుద్ధరించారు చేస్తున్నారు వలన ఇప్పుడు కూడా ఏమి అన్ని కోల్పోయింది. అద్దాలు చాలా బెల్జియం మరియు ఫర్నిచర్ నుంచి దిగుమతి అవుతున్నాయి. శిల్పాలలో అవశేషాలు పోలి ఖచ్చితమైన రూపంలో తయారు చేస్తారు. ప్రతి ఒక్కరూ అనుమతి లేదు, అయితే మేము జరుగుతుందో చట్ట పరమైన కేసు వెళ్ళి కాల్చడానికి ప్రాథమికంగా, ఏదైనా వ్యయ వద్ద అనుమతి లేదు చాలా ప్రమాదకర ఉంది దీనిలో ప్రాంతంలో స్నాప్ నిర్వహించారు. ఇప్పటికీ నేను ఏదో నిర్వహించడానికి ప్రయత్నించారు. దయచేసి ఒక లుక్ కలిగి మరియు నాకు దానిని కనుగొనేందుకు ఎలా తెలపండి. మరియు అవును మీరు ట్యూబ్ లో నా TelugUrbex ఛానల్ చూడటానికి లేదు.

Once while going to Kamareddy we came across Domakonda. It has a beautiful citadel or say small palace. Theplace is now a days, unfortunately a reason for legal fight among the siblings. Thus no visitors are allowed nor any kind of shoot is permitted.

The place was falling to ruins but after the marriage of the heir’eldest daughter, its being converted into heritage hotel of 40 or such rooms.

The old architecture is being tried to be achieved by the new workers. It’s inspired by Italian style and the furnishing is from Belgium and france.

The old glamour is being retouched with mordern amenities and fresh look for the guests, once its starts.

Hope you like my page and please do visit my you tube channel TelugUrbex.

ప్రకటనలు

Out for exploration.

Today the weather was so nice and cool with little bit drizzling, that we decided to go out on a small trip to some near by place to explore. Though the place is already known but still thereis always something hidden from the eyes of residents, so with this hope to find something unusual or different we started our journey.

My luck was good that I did found a small structure of British period in the rural area on the roadsie. I believe in th3 bygone 3ra it must have been a massive building, some sort of training place for the British army or may be officials, but today it has left in the form of a ruin, that stands all alone and sad in the sub jungle area.

The pillaras are strong and made of stones in a typical British era style. The arches are typical European type. Many pillaras stand in a row giving a spectacular view.

There is a old pipeline passing through the ceiling instead of floor. Its too rustic that it was leaking.

Than from there we went further ahead and wwent to see a cetdel. It’s heirs apparents are coverting it into a hotel. But some legal problem occured between them so have stopped the public fro visiting the place. We had some one known who helped us to go in the fort but we, too were not allowed to film or photogrqph. But somehow I managed to get a video of the main building but that too from outside and some pics of other parts from inside. But these are stolen moments. Giving me the real feel of exploration. Lobed doing it. The archetecture is Indian and Islamic. Some parts even show the European impact. The reason being the rule of different dynasties from time to time. It is 400 years old approximately. The carving done is French style. The materal used is mixture of some sort which gives the finished piece a very smooth and polished finish. The building is so old that a big crack has appeared on the front of the building which is called mirror palace. The floor was of first story was of wood which now has caved in. The palace was used for dancing. The premises also holds a seprate building for salon purpose. Just imagine a whole seprate building and not just a wing for the salon.

The intresting thing I found about it was that the forefather of the existing heirs had decided that their should be no division of the property ever in the family because it will result in the downfall of the dynasty and to this the family has stick till date. Just imagine till date they stuck to that rule. Even if they have a need to sell or need to sell, they have to do so between themselves and not to the outsiders.

Pics whatever I have will upload here soon but the video will be uploaded on my youtube chennel in coming time.

First chapter starts tomorrow.

Hi friends.

Right now I am in capital city of Rajasthan, Jaipur the ”pink city’. I am on continuos move in search of locations for exploring, from the day one. In past 2 weeks I spotted 3 places for the purpose. Two of them are in the city itself and another one is 1 and a 1/2 hour away. But what ever knowladge I have been able to collect for the places is as different and intereguing as the places themselves.

Place one is in a posh colony. In the core of a busy street, yhere stands a house which was once owned by a Bengali tantric. There is a small temple of mother goddess in there. The owner dead long back, children all settled abroad, now the house reamins empty. The night guard once called the police in mid night saying that there is someone in the house who is shouting badly and when the polive arrived the empty house was searched but nothing was found. Similarly once or twice sound of anklets was also heard on few occasions.

The another location in the city lies in the oldest part and is said to built when the city was founded, nearly 275 years back or so. This is an old haveli or mansion which was inhabited till mid 90s by the descendents. Some parts are falling down but still the building is in condition to inhabitate people. First it had open area around it, in acres but as the residents started moving out of there, they gave away some of the open lands to people who wanted to start up something new. Still the premises of the mansion has two or three houses and rows of rooms remained, where the maids with their family and workers and the supervisors lived. Basically, it was a staye house. One of it the famous company for auto lights, was started here and they still thrive their believing it to be their luckiest place.

Third place situated 1 and a half hour away from the city os again the ruling chief palace and is said to have some nicest wall murals of that time and the paint is still shining and its said there is lot ro see in that place. Its totally empty and abandoned. There are lot of stories making rounds, which I think can be known after we visit there.

I will try to cover the places before I leave Jaipur. And will try to cover as many places I can. Will start shoot from tomorrow. Hope I will not disappoint you.

15 years back.

In my home town where I have lived since my birth till my marriage, today will tell you tje story or say will show you a house in the locality where I libed for more then 15 years.

This is not something historic or that important but surely must have been a dream house for someone who libed there. Don’t know what trick time played over them that they had to leave the house and go.

As far as I know the house was occupied by a happy family. And they were there even till 2010 when I last visited one of my mom’s friend who lived in that family’s neighbourhood. Since my mom expired the same year I didn’t have the reason to go that side till yesterday. My daughter wanted to join damce classes for her summer holidays and the one I found was coincidentally adjecent to the house in question.

And when I went to pick my daughter I noticed the house but was shocked. Why?! The house I remembered was no where to ne seen. What met my eyes was a ruin, a total mess. When I tried to ask my mom’s friend her family was not available.

I couldnot stop myself from going in. And what I found there was nothing but the emptyness and silence to greet me. 3/4 th percent of the house has fallen down.

Front of the house…with all the stones piled up in front. Gate had a lock so I went in through the place whee the wall had collapsed. Inside it was all filled with waste. Where once master bedroom would have been, today only stands one wall.

The drawing roomm was filled with coir of mattress like stuff. Some marks were visible on the wall the tell tale marks of the once furniture gracing the place.

The entry door to the room was again closed so took the side door which was broken. On entering I was standing near the kitchen. It was bit dark inside and I didnt have my camera so took the pics from my tablet.

This is kitchen from inside and below is the the kitchen from the backyard.

The guest room’s left with only a door which was tightly closed and adjecent to it was the main entrance grill door.

The backyard was too filled with the debris. Only one thing atttacted my attention there, a big stuffed toy bunny in pink.

The door from the backyard to the sideway was half open but blocked by debris so again had to go through the side door.

I dont know why but was having a very sad feeling in there. I tried to make out what could have brought down the once lively house into this shumble, that too in such a short period.

Even after comming back home I was not out of my thoughts. Seeing such things is sure to make you think about the strength and power of time and fleetingmess of life.

పరిచయం

హాయ్ వన్ అండ్ అల్. అన్డర్ కి నా నమస్కారం. ఈ రోజు నుండి నేనెను మీతో కల్సి ఒక కొత్త ప్రయాణం స్టార్ట్ చెయ్యిపోతున్నాను. మిమ్మల్ని ప్రతి ఒక వీడియో లో నేను ఒక వదిలిపెట్టిన జాగాహ్ కి తీస్కపోగలంత.
ఆశిస్తున్నాము నేను ఎంత  ఆనందిస్తాను మీరు కూడా అంటే ఆనందిస్తారు. నేను మీ ఆనందం కోసం బయిట కష్ట పడ్తా మీరు మన వీడియోలను చూసి ఆనందించండి. మన ఈ జర్నీ ముందుకు సాగుతుంది. మీ ప్రేమతో, ఆశీర్వాదాలుతో మొట్టమొదటిది తెలుగు ఉర్బ్స్ ఛానల్ పెరుగుతున్నఉన్తది.

Elagandal Fort and Mosque

148 km, that is 1 hour and 40 minutes approximately away from the capital city of Telangana, Hyderabad, lies a city of Warangal. Which once was a seat of Kakatiya dynasty ruling the vast area of present day AP and Telangana.

Here lies a small village of Elagandal. This city too was a big commercial and strategic center back then. The hill fort also known as Veligandula, was built during the times of Kakatiyas and controlled and ruled by Recharla Padmanaykas.

20170902_163117

This is the entrance door for the fort.

Below are the different parts of the fort.

20170902_163413-1

The ruin of courtyard.

20170902_163750

Steps to upper palace.

20170902_163919

closer look of the steps.

There was a rock lying aside the steps somewhere in middle, a closer look of it.

20170902_163950 May be used for some unknown purpose.

Some sort of structure. No room in it but only a space cut out and some steps going up, nothing more. This is one of the structures I found atop the hill.

20170902_172033-1

20170902_165559This is an ancient temple built in rocks. There were some steps going up, but I was told not to climb up as Hindus believe one should not stand on the roof of temple as its equal to stand over the head of almighty. This is also the proof that it was under Hindu control. But in 16th centuary this place came under control of Qutubshahis and after that it came under control of Mughals.

This place had eight entrance doors but only two of them are standing. There were two massive wells and some other small ground level wells for the supply of water in the fort, at present the wells are completely dry.

There was a palace for the queens, stables, ammunition hall, mosques and jail, Neelkantheswara temple once at the second level of the fort. After climbing many steps I reached atop the hill and found one more temple, tanks, cannon and a masjid with swinging minarets, as a proof that it came under control of Qutubshahi and Mughal dynasties.

20170902_170446

Mosque with swinging minarets.

20170902_165628-1

Tanks and bastions.

20170902_165959Canon

20170902_172938
Ruins of Jail over taken by nature

 

20170902_174401

remains of queen’s palace

Another mosque found in the village which was not used for a long period. But is still a beauty to look at. The carving of the minarets is noticeable, the arches over the gallery connecting the two minarets and one behind the left minaret are worth seeing.

20170902_175057

20170902_175538

20170902_175730

20170902_175908 (2)

Once a synonym of strength and power, now lies in ruins. Not known to many and left to shamble to pieces, this place does speak for itself and the time it had been into power. The knowledge of the people of that time for storing and supplying water, architecture, security and strategic thought process, now remains in bits.